Skip Navigation LinksEDUSOFT >> Softueri >> Përgatitje të përllogaritjeve dhe ofertave në ndërtimtari (PREDPON)

Përgatitje të përllogaritjeve dhe ofertave në ndërtimtari (PREDPON)

PREDPON është sistem softuerik për ndërtimtari i cili ju ndihmon:

 • Të definoni resurset dhe të kryeni analiza me normative të përgatitura më parë;
 • T’a regjistroni specifikimin e tërë punës që duhet ta kryeni;
 • Të bëni ndërlidhjen e pjesëve nga specifikimi i resurseve;
 • Të përgatitni me lehtësi oferta.

PREDPON siguron gjenerim të raporteve të ndryshme:

 • Përllogaritja e vlerës së objektit - çmimi/koha;
 • Analizë e shpenzimeve të drejtpërdrejta;
 • Analizë e çmimeve të ndara për të gjitha pozicionet;
 • Analizë e orëve të punuara për secilin pozicion;
 • Përllogaritja për investuesin;
 • Përllogaritja me çmime të ndara;
 • Rekapitullim të resurseve të nevojshme;
 • Çmimi i resurseve të nevojshme.

PREDPON është zgjedhje e shkallëzuar softuerike që mund të përdoret në kompani të vogla, por gjithashtu edhe në kompani me strukturë të ndëllikuar hierarkike.

Për më shumë informata, ju lutemi na kontaktoni në:

Tel. 1: (+ 389 2) 3127 323
Tel. 2: (+ 389 2) 3128 462

E-mail: edusoft@edusoft.com.mk