Skip Navigation LinksEDUSOFT >> Softueri >> Sistemi ERP >> Resurset njerëzore

Menaxhimi me resurset njerëzore

Softueri për resurset njerëzore e menaxhon procesin, duke ua lehtësuar menaxherëve në bartjen e brengës për nevojat e këtyre resurseve. Përdorimi i programeve softuerike menaxherit i kursen kohë dhe energji, me atë që detyrat i bën të lehta dhe të thjeshta për t’i kuptuar. Saktësia në regjistrimin e përmirësohet atëherë kur programi softuerik dhe programet janë të dizajnuara tërësisht, në atë mënyrë që i “njohin” gabimet e dukshme në të dhënat e regjistruara para se të njëjtat të incizohen në sistem.

Karakteristikat:

  • Regjistrim dhe menaxhim i të dhënave të të punësuarve, përfshirë këtu edhe të dhënat e tyre personale, të dhënat për nivelin e përgatitjes arsimore të tyre dhe për gjendjen shëndetësore, si dhe për përvojën profesionale;
  • Moduli për gjenerim të raporteve;
  • Integrim i thjeshtë me modulet tjera.

Për më shumë informata, ju lutemi na kontaktoni në:

Tel. 1: (+ 389 2) 3127 323
Tel. 2: (+ 389 2) 3128 462

E-mail: edusoft@edusoft.com.mk