Skip Navigation LinksEDUSOFT >> Kompania >> Lista e klientëve

Lista e klientëve

Klientët tanë përbëhen nga kompani sigurimi, institucione qeveritare, gjyqe, institucioen shëndetësore dhe veterinare, kompani ndërtimore, institucione arsimore, etj.

Lista referuese e klientëve:

Sektori qeveritar dhe publik

 • Gjyqet e të gjitha niveleve në Republikën e Maqedonisë;
 • Ministria e Drejtësisë së Republikës së Maqedonisë;
 • Ministria për bujqësi, pylltari dhe ekonomi të ujërave të Republikës së Maqedonisë;
 • Ministria për punë dhe politikë sociale të Republikës së Maqedonisë;
 • Ministria për vetëqeverisje lokale e Republikës së Maqedonisë;
 • Ministria për financa të Republikës së Maqedonisë;
 • Ministria e shëndetësisë e Republikës së Maqedonisë;
 • Qendra për menaxhim me krizat e Republikës së Maqedonisë;
 • Agjencia për punësim e Republikës së Maqedonisë;
 • Agjencia për ushqim dhe veterinari e Republikës së Maqedonisë;
 • Agjencia për menaxhim me pronën e konfiskuar e Republikës së Maqedonisë;
 • Agjencia për investime të huaja dhe promovim të eksportit e Republikës së Maqedonisë;
 • Drejtoria për çështje të luftëtarëve dhe invalidëve të luftës të Republikës së Maqedonisë;
 • Drejtoria për udhëheqje të librave amëz e Republikës së Maqedonisë;
 • Radiodifuzioni i Maqedonisë;
 • Qendra nacionale konservatore e RM;
 • Enti për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore të RM;
 • Drejtoria për mbrojtjen e të dhënave personale e RM;
 • Drejtoria për mbrojtje nga rrezatimi e RM;
 • Komisioni për mbrojtje nga diskriminimi i RM;
 • Gazeta zyrtare e RM;
 • Parkingu i Qytetit;
 • Mbi 65 komuna nëpër Maqedoni.

Sigurime:

 • VINER - Vienna Inshurens Grup, Maqedoni;
 • ALBSIG – Maqedoni;
 • ALBSIG – Shqipëri;
 • INSIG – Maqedoni;
 • INSIG – Shqipëri;
 • INSIG – Kosovë;
 • INTERALBANIAN – Shqipëri;
 • INTERSIG – Shqipëri;
 • SIGMA – Shqipëri;
 • ATLANTIK – Shqipëri;
 • ANSIG – Shqipëri;
 • SIGMA – Kosovë.

Ndërtimtari:

 • BETON, Kompani ndërtimore, Shkup
 • PELAGONIJA, Kompani ndërtimore, Shkup;
 • TITAN USJE, prodhues të çimentos dhe materialeve ndërtimore, Shkup
 • Sektorë tjerë:

  • TGS Gazra Teknikë, prodhim dhe tregti me gazra teknike dhe mjekësore;
  • JICA, Agjencia Ndërkombëtare Japoneze për bashkëpunim - Zyra Ballkanike;
  • DHL Maqedoni;
  • NLB Fondi Pensional, shoqëria aksionare për sigurim obligues dhe vullnetar, Shkup;
  • TTK Banka, Shkup;
  • Fakulteti i Veterinarisë, Shkup.