Skip Navigation LinksЕДУСОФТ >> Софтвер >> Изработка на пресметки и понуди во градежништво (ПРЕДПОН)

Изработка на пресметки и понуди во градежништво (ПРЕДПОН)

ПРЕДПОН е софтверски систем за градежништво кој ви помага:

 • Да ги дефинирате ресурсите и да извршите анализа со однапред подготвени нормативи
 • Да ја внесете спецификацијата на целата работа што треба да се направи
 • Да ги поврзете сите ставки од спецификација на ресурси
 • Лесно да изготвувате понуди

ПРЕДПОН обезбедува генерирање на различни извештаи:

 • Пресметка на чинење на објектот – цена / време
 • Анализа на директните трошоци
 • Анализа на одделните цени за сите позиции
 • Анализа на работните часови за секоја позиција
 • Пресметка за инвеститорот
 • Пресметка со единечни цени
 • Рекапитулација на потребните ресурси
 • Ценовник на потребните ресурси

ПРЕДПОН е скалабилно софтверско решение кое може да се користи во мали компании, но исто така и во компании со сложена хиерархиска структура.

За повеќе информации, ве молиме контактирајте не:

Тел. 1: (+ 389 2) 3127 323
Тел. 2: (+ 389 2) 3128 462

Е-маил: edusoft@edusoft.com.mk