Skip Navigation LinksЕДУСОФТ >> Компанија >> Клиенти

Список на клиенти

Нашата клиентела ја сочинуваат осигурителни компании, владини институции, судови, здравствени и ветеринарни институции, градежни компании, образовни институции и др.

Референтна листа на клиенти:

Владин и јавен сектор

 • Судови на сите нивоа во Република Македонија
 • Министерство за правда на РМ
 • Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство на РМ
 • Министерство за труд и социјална политика на РМ
 • Министерство за локална самоуправа на РМ
 • Министерство за финансии на РМ
 • Министерство за здравство на РМ
 • Центар за управување со кризи на РМ
 • Агенција за вработување на РМ
 • Агенција за храна и ветеринарство на РМ
 • Агенција за управување со одземен имот на РМ
 • Агенција за странски инвестиции и промоција на извозот на РМ
 • Управа за прашања на борци и воени инвалиди на РМ
 • Управа за водење на матични книги на РМ
 • Македонска радиодифузија
 • Национален конзерваторски центар на РМ
 • Завод за заштита на културното наследство на РМ
 • Дирекција за заштита на лични податоци на РМ
 • Дирекција за заштита од радијација на РМ
 • Комисија за заштита од дискриминација на РМ
 • Службен весник на РМ
 • Градски паркинг
 • Над 65 општини низ Македонија

Осигурување:

 • ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Македонија
 • АЛБСИГ – Македонија
 • АЛБСИГ - Албанија
 • ИНСИГ – Албанија
 • ИНСИГ – Косово
 • ИНТЕРАЛБАНИАН – Албанија
 • ИНТЕРСИГ – Албанија
 • СИГМА – Албанија
 • АТЛАНТИК -Албанија
 • АНСИГ – Албанија
 • СИГМА - Косово

Градежништво:

 • БЕТОН. Градежна компанија, Скопје
 • ПЕЛАГОНИЈА, Градежна компанија, Скопје
 • ТИТАН УСЈЕ, производител на цемент и градежни материјали, Скопје
 • Други сектори:

  • ТГС Технички гасови, производство и трговија со технички и медицински гасови
  • JICA , Јапонска меѓународна агенција за соработка – Балканска канцеларија
  • ДХЛ Македонија
  • НЛБ Пензиски фонд, акционерско друштво за задолжително и доброволно пензиско осигурување, Скопје
  • ТТК Банка, Скопје
  • Факултет за ветеринарство, Скопје